Proiecte


Proiect Științescu

Științescu

Proiectul „Educație prin experimente” va fi implementat sub forma unui program educaţional cu o durată de aproximativ patru  luni cu scopul de a descoperi şi dezvolta abilităţi tehnice şi practice în rândul elevilor de liceu...
Proiect Rose

        roseprj


”Progres prin educatie de calitate-ProEd”

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului: eficientizarea procesului instructiv-educativ prin formarea și dezvoltarea competențelor elevilor din grupul țintă pentru  creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă.

 Beneficiarii direcți și indirecți

Grupul țintă este constituit din elevii claselor IX-XII ai Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin (în jur de 800 de elevi din ciclul liceal, cu posibilitate de modificare pe parcursul ultimilor 3 ani de proiect, în funcție de realizarea claselor), în mod special –beneficiari direcți- acei elevi care provin din familii cu venituri mici, care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate, care aparțin minorităților naționale, care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, care au dificultăți de învățare

 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

Pe durata de implementare a programului (2017-2021), se vor desfășura următoarele activități:

I.                   Activități pedagogice:

1.      Activități remediale

Se vor organiza activități remediale sub forma unor lecții interactive în cadrul unor grupe de 10-20 elevi, pe nivele de clase: IX, X, XI, XIIși lecțiile vor fi susținute de profesori din școală sau din afara școlii (la nevoie)asistați de elevi selectați(dintre cei cu rezultate deosebite sau foarte bune la învățătură) pentru formarea echipelor mixte, având o frecvență de 1-2 ore/ săptămână

 

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați:

-          Matematică: elevi din clasele a XII-a –5 grupe; elevi din clasele a IX-a – 2 grupe; elevi din clasele a X-a -  2 grupe; elevi din clasele a XI-a - 2 grupe

-          Biologie: elevi din clasele profil tehnic, clasele a XII-a - 2 grupe

-          Limba română: elevi din clasele a XII-a - 2 grupe

Fizică-chimie: activități remediale pe termen scurt la elevii claselor a IX-a - 2 grupe alternativ, cu posibilitate de reorganizare în funcție de nevoi.

 

2.                  Workshop ”Tehnici de învățare eficientă”

Întâlnirile de lucru se vor organiza cu participarea unor specialiști în consiliere pentru dobândirea tehnicilor de învățare eficientă

 

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: profesori din școală, elevii claselor IX-XII

 

3.                  ”Cât de pregătit sunt?”

Se va organiza un concurs pe etape, la nivelul claselor a XII-a, la disciplinele de bacalaureat, cu participarea elevilor implicați în activitățile remediale, cu premii.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii de clasa a XII-a

4. Instruire pentru elevi

a) Se vor desfășura activități de dezvoltare personală pentru elevi, centrate pe gestionarea timpului, valorificarea critică și selectivă a informațiilor, motivație și flexibilitate în elaborarea propriului traseu educațional și profesional, priorități și valori, atitudine responsabilă etc.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: 20-30 elevi din grupul țintă

 

II.                Activități extracurriculare:

 

1.Activități de dezvoltare personală și coaching

 

1.1.Întâlnirile de la ”Petru Maior”

a)Activitățile se vor desfășura de 2 ori pe an, pe parcursul celor 4 ani de proiect, vor cuprinde întâlniri pe diverse teme.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii claselor IX-XII din grupul țintă.

1.2.Vizite și excursii de documentare

a)Se vor organiza vizite/ excursii de documentare care vizează exemple de bune practici la sediul unor organizații/ firme din zonă

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi de clasele IX-XII care vor pregăti/documenta vizita

 

1.3.”Un start bun în carieră”

a) Activitatea va cuprinde aplicare și interpretare de teste pentru realizarea traseului educațional/profesional și Concurs tematic

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi de clasa a XII-a din grupul țintă

 

1.4.Ateliere ARTerapie

a) Se vor organiza ateliere artistice tematice ce vizează abilități artistice

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi din clasele IX-XII

 

2.Activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale

 

2.1.Activități non-formale pentru elevi orfani/ cu părinți plecați în străinătate

a) Se vor organiza activități prin care copiii aparținând grupului țintă vor fi implicați în situații reale de viață

 Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii din clasele IX-XII aparținând grupului țintă

                                                          

2.2.Săptămâna părinților

a) Întâlnirile tematice vizează întărirea relației școală-familie-comunitate și dezvoltarea unor deprinderi practice

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevii claselor IX-XII

 

3.  Activități de implicare civică

3.1.”Să fim voluntari!”

a)Se vor organiza stagii de pregătire pentru grupe de elevi care vor deveni animatori pentru diverse activități civice.

Beneficiari/ grupul țintă/ cum sunt implicați: elevi din grupul țintă din clasele IX-XII

 

 

4.                  Activități  de renovare și dotare

·         Lucrări de renovare

a)      Se va reamenaja un spațiu care în prezent nu are nicio funcționalitate și care va căpăta multiple valențe- bibliotecă, sală de lectură, spațiu pentru conferințe, sală de primire, de expoziție, de lucru individual  și de activități de grup, spații rezultate din recompartimentarea a trei foste săli de clasă.

Activitățile vor cuprinde:

·         Lucrări de zugrăvit, parchetat, schimbat uși,ferestre, zugrăvit, vopsit

·         Achiziții mobilier

Se va achiziționa mobilier școlar pentru micile compartimente de lucru care se vor creea în noul spațiu de informare.

Durata achizițiilor:  în primul an al proiectului

·         Achiziții/ dotări sala de informare

Se vor achiziționa în funcție de nevoi și specific – computere, laptopuri, imprimante, material didactic, reviste de specialitate, abonamente la diferite publicații, aparate, echipamente, instrumente, truse de învățare, mici premii.

 

Beneficiari/grupul țintă/cum sunt implicați: beneficiarii sunt toți elevii școlii,dar mai ales elevii grupului țintă.

 

 

PROF. DAN PETRIȘOR